Certyfikaty kwalifikowane

Smaga.NET Sp z o.o. jest autoryzowanym partnerem firmy Asseco Data Systems S.A. (następca prawny Unizeto Technologies S.A.), świadczącej kwalifikowane i niekwalifikowane usługi certyfikacyjne w ramach Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM. Kwalifikowane usługi certyfikacyjne świadczone są w zakresie wydawania kwalifikowanych certyfikatów klucza publicznego oraz znakowania czasem, zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 103, poz. 1450 z późn. Zm.)

Co to jest certyfikat kwalifikowany?

Certyfikat kwalifikowany umożliwia składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje.
Certyfikat kwalifikowany wystawia podmiot wpisany do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Rejestr ten prowadzi minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego (Minister Gospodarki), a z jego upoważnienia Narodowy Bank Polski, w którego strukturach znajduje się Narodowe Centrum Certyfikacji – www.nccert.pl. Certyfikat ten jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdzającym  naszą tożsamość w sieci.

Jak kupić?

Aby zakupić certyfikat kwalifikowany prosimy skontaktować się telefonicznie na numer telefonu:  14 682 22 86  lub drogą e-mailową –  certum@smaga.net
Nasi pracownicy przygotują dla Państwa zestaw składający się z karty kryptograficznej, oprogramowania oraz (opcjonalnie) czytnika kart kryptograficznych.  Przeprowadzimy Państwa przez cały proces wydawania certyfikatu kwalifikowanego.

Wymagane dokumenty.
–  w przypadku certyfikatu kwalifikowanego uniwersalnego: jedynie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
–  w przypadku certyfikatu kwalifikowanego zawierającego dodatkowe dane:  dokument tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) oraz pełnomocnictwo, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu NIP i REGON, odpis z KRS lub EDG (jeśli dotyczy) oraz w przypadku osób pełniących swoje stanowiska z wyboru, powołania lub mianowania – potwierdzoną za zgodność kopię dokumentu powierzającego piastowane stanowisko.
Zastosowanie:
Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:
kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, np.: podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,  nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),
pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (pdi.cors.gov.pl),
podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
wystawiania faktur w formie elektronicznej,
uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:
jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną, możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji, zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione, znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów, dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Na każdym etapie procedury nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji i pomogą w pomyślnym sfinalizowaniu zakupu w razie pytań lub uwag prosimy o kontakt telefoniczny na numer  14 682 22 86 lub e-mail na adres certum@smaga.net